Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Hola Biolabs s.r.o. – Zdravotnické prostředky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Hola Biolabs s.r.o. (dále jen "Obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ") smluvní vztahy mezi společností Hola Biolabs s.r.o., IČO: 094 11 623, se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 118821 (dále rovněž "Dodavatel") a fyzickými či právnickými osobami, které jsou ve smluvním vztahu k Dodavateli v postavení kupujícího či odběratele zboží (dále rovněž "Odběratel").
  2. Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy je Odběratel podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 OZ. Ve všech případech, kdy od Dodavatele nakupuje Odběratel pro účely své podnikatelské činnosti, vystupuje ve vzájemném obchodním vztahu jako podnikatel.
  3. Tyto Obchodní podmínky se uplatní v případech, kdy mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniká závazkový vztah, jehož předmětem je prodej a koupě určeného produktu či zboží (dále rovněž souhrnně jako "Produkty" či "Zboží").
  4. Tyto Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem, která na obsah těchto Obchodních podmínek odkáže nebo pokud Odběratel odsouhlasí znění těchto Obchodních podmínek jinou formou (např. přes E-shop). Tyto Obchodní podmínky určují část obsahu smlouvy, nestanoví-li příslušná individuální smlouva výslovně jinak. Samotná smlouva může být mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavírána i jinou než písemnou formou, zejména na základě ústní objednávky Odběratele s jejím ústním potvrzením ze strany Dodavatele.
  5. Dohodnou-li se Dodavatel a Odběratel na odchylném ujednání v písemné formě, mají tato odchylná ujednání přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
  6. Dodavatel dodává Produkty rovněž dle položek uvedených a prodávaných v internetovém obchodě na webové adrese: www.hola-biolabs.com (dále jen "E-shop").
  7. E-shop je pouze informativní a při prezentaci jednotlivých Produktů se nejedná o návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ. Fotografie uvedené na stránkách E-shopu nemusí odpovídat přesnému vzhledu Zboží.
 2. OBJEDNÁVKA
  1. Objednávkou je dostatečně určitý projev vůle Odběratele o koupi či odběru Produktu učiněný Odběratelem v jakékoli formě, zejména telefonicky, e-mailem, elektronicky nebo písemně. Objednávku Produktů v E-shopu činí Odběratel kliknutím na odkaz: „Do košíku“ a dále vyplněním údajů dle uvedených pokynů.
  2. Objednávka Odběratele je závazným právním jednáním, jímž dochází i k souhlasu se zněním těchto Obchodních podmínek. Dodavatel není povinen objednávku akceptovat. Dodavatel je oprávněn akceptovat objednávku zpravidla stejným způsobem, jakým byla učiněna.
  3. Potvrzení (akceptace) objednávky je projev vůle Dodavatele být objednávkou vázán. Jednotlivá smlouva je uzavřena zejména doručením potvrzení objednávky Dodavatelem Odběrateli. Potvrzení objednávky zašle Dodavatel zpravidla Odběrateli elektronicky nebo písemně na jeho adresu. Smlouva může být uzavřena i tak, že se Dodavatel zachová podle objednávky Odběratele, zejména dodá-li objednané Zboží Odběrateli.
 3. CENY
  1. Všechny ceny udávané Dodavatelem v E-shopu jsou platné v době objednání. Ceny se udávají v Kč (CZK) s DPH, v případě možnosti dodávek Zboží do zahraničí bude cena uváděna v EUR. Pokud je Zboží dodáváno za podmínek osvobození od DPH, cena s DPH se neuvádí a DPH se neúčtuje.
  2. Dodavatel je oprávněn měnit ceny Produktů v závislosti na vývoji kurzu CZK vůči zahraničním měnám, s ohledem na změny podmínek dodavatelů Produktů, popř. s ohledem na aktuální situaci na trhu.
  3. Dodavatel je oprávněn dodat Produkt za jinou cenu i poté, co uzavřel s Odběratelem (kupní) smlouvu, a to i v případě, byla-li objednávka učiněna prostřednictvím E-shopu. O změnách cen informuje Dodavatel Odběratele zpravidla před dodáním Zboží, nejpozději však na faktuře. Odběratel má právo z důvodu změny ceny odstoupit od smlouvy, odstoupení však musí učinit ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy se o změně ceny dozvěděl, jinak právo na odstoupení od smlouvy zaniká.
  4. Ceny Produktů nezahrnují náklady na dopravu či balení Zboží (produktů), pokud není výslovně dohodnuto jinak.
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Odběratel se zavazuje řádně a včas uhradit za řádně dodané Zboží a služby kupní cenu (včetně DPH, pokud se uplatňuje) v souladu s obdrženou fakturou, jinak je Dodavatel oprávněn od příslušné smlouvy odstoupit.
  2. Daňový doklad vystavený Dodavatelem se považuje za doručený uplynutím třetího dne ode dne jeho odeslání Dodavatelem Odběrateli. Daňové doklady jsou Odběrateli zasílány zejména elektronicky a Odběratel s tímto souhlasí.
  3. Pokud není mezi Dodavatelem a Odběratelem dohodnuto jinak, je splatnost faktur stanovena na dobu 30 dnů od data jejich vystavení.
  4. V případě platby bankovním převodem se za den zaplacení považuje den, kdy byla odpovídající finanční částka v plné výši připsána na bankovní účet Dodavatele.
  5. V případě, že Odběratel neuhradí splatnou kupní cenu či jakoukoli její část nebo jakékoli platby v souvislosti se smlouvou, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, řádně a včas, není Dodavatel povinen plnit své závazky dle příslušné smlouvy a/nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené s Odběratelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, případně je Dodavatel oprávněn veškerá plnění pozastavit, a v tomto případě není Dodavatel v prodlení s dodáním Produktů či jakýmikoli závazky resultujícími pro něj z příslušné smlouvy. Není-li dohodnuto jinak, Dodavatel má vedle ostatních nároků také právo požadovat zaplacení zákonných úroků z prodlení dle právních předpisů České republiky z neuhrazené části ceny.
  6. Pokud Odběratel bezdůvodně nepřevezme Produkt, bude mimo jiné požadováno uhrazení poštovného v plné výši či manipulační poplatky.
  7. V případě prodlení s úhradou vystavené faktury je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení s úhradou předmětné z dlužné částky.
  8. Všechny platby Odběratele se provádějí v měně uvedené na faktuře.
 5. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
  1. Obvyklá doba dodání objednaného Zboží je zpravidla uvedena v příslušné smlouvě (potvrzené objednávce) nebo je dohodnuta při učinění objednávky Odběratelem, případně bude odpovídat obvyklé době dodání zvoleného Zboží a možnostem dodání Dodavatele. Dodavatel není povinen Zboží dodat Odběrateli, dohodnul-li se s Odběratelem na platbě části kupní ceny před dodáním Zboží (např. formou zálohové faktury) a Odběratel dohodnutou platbu neprovedl.
  2. Dodavatel je oprávněn dodat Zboží i po době dodání dohodnuté v příslušné smlouvě či jinak požadované v rámci objednávky. Dodavatel bude Odběratele informovat vhodným způsobem o takovém prodlení. V případě prodlení s dodáním Zboží delším jak 14 (čtrnáct) dnů ode dne potvrzeného data dodání Zboží je Odběratel oprávněn od příslušné smlouvy odstoupit, avšak pouze v době před odesláním takového Zboží Odběrateli.
  3. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost splnění dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo zaviněním jiného dodavatele či výrobce, příp. z důvodu narušení dodavatelských řetězců vlivem jiných Dodavatelem nezaviněných okolností (např. epidemie, válka apod.). Dodavatel informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu Odběratele a má právo buď prodloužit dodací lhůtu, nebo odstoupit od smlouvy. Odběrateli tímto nevzniká vůči Dodavateli žádné právo na náhradu škody vzniklé nesplněním objednávky či uzavřené smlouvy.
  4. Povinností Odběratele je při převzetí Zboží podepsat dodací list či jiný předávací dokument potvrzující předání Zboží (dále jen „dodací list“ nebo „předávací protokol“) osobně, resp. statutárním orgánem (v případě, kdy je Odběratelem právnická osoba), prostřednictvím pověřeného zaměstnance nebo prostřednictvím jiné k tomuto pověřené osoby.
  5. Za dodání Zboží Dodavatelem a převzetí Zboží Odběratelem se považuje i situace, kdy přepravce nevyžaduje písemný podpis Odběratele za účelem předání doručovaného Zboží a zásilka je Odběrateli předána i na základě jeho kontaktu, příp. použití dotykového zařízení (čtečky), použití elektronického snímače podpisů nebo jiných skutečností, které budou pro daného přepravce dostačující pro předání Zboží Odběrateli. V případě nejasností ohledně doručení Zboží jsou pro Dodavatele a Odběratele závazné podklady a informace o doručení, které poskytne daný přepravce (např. DHL, PPL, GLS, UPS apod.). V případě doručování Zboží oproti podpisu má odmítnutí podepsání dodacího listu, přepravního listu nebo předávacího protokolu bez vážného důvodu (jímž může být pouze dodání jiného Zboží v rozporu s objednávkou či dodání Zboží se zjevnými vadami), či opomenutí této povinnosti Odběratelem důsledky, jako by byl dodací list, přepravní list nebo předávací protokol Odběratelem podepsán. Zboží se v takovém případě považuje za řádně předané v okamžiku, kdy bylo Odběrateli umožněno se Zbožím nakládat.
  6. Během převzetí zásilky provede Odběratel kontrolu zásilky a neporušenost jejich obalů.
  7. V případě dodání objednaného Zboží ve větším než objednaném množství nebo dodání Zboží, které si Odběratel neobjednal, je Odběratel povinen Dodavatele o těchto skutečnostech neprodleně informovat a dohodnout s ním způsob vrácení takto dodaného Zboží.
  8. Dodavatel předá Odběrateli i příbalové informace ke Zboží v písemné podobě, pokud je právními předpisy vyžadována.
  9. Přebírá-li za Odběratele Zboží jiná osoba, než osobně Odběratel nebo statutární orgán Odběratele (v případě, kdy je Odběratelem právnická osoba), děje-li se tak ve sjednaném termínu a místě dodání Zboží a dotčená osoba se osobě předávající Zboží prezentuje jako osoba oprávněná Zboží za Odběratele převzít, je Dodavatel v dobré víře a má se za to, že taková osoba je vždy oprávněna Zboží za Odběratele převzít a její jednání Odběratele zavazuje.
  10. Odběratel nabývá vlastnického práva ke Zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny vč. DPH (pokud je účtována) dle příslušné smlouvy. Odběratel je oprávněn v rámci dohodnutých platebních podmínek se Zbožím nakládat dle svých obchodních zvyklostí i před zaplacením kupní ceny.
  11. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele okamžikem převzetí Zboží, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Dodavatel umožní nakládat se Zbožím v souladu se smlouvou a Odběratel Zboží nepřevezme. Pokud je Zboží doručováno prostřednictvím dopravce, tak v době, kdy Dodavatel předá Zboží prvnímu dopravci, čímž je Zboží i odevzdáno Odběrateli.
  12. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit (kupní) cenu Zboží, ledaže Dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.
 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ
  1. Dodavatel zaručuje, že dodané Zboží dodané bude bez vad materiálu, složení a zpracování. Dodavatel nese výhradní odpovědnost za dodržování správné distribuční praxe, jak je stanovena právními předpisy České republiky a/nebo Evropské unie.
  2. Nestanovují-li tyto Obchodní podmínky nebo jednotlivě uzavřená smlouva jinak, pro uplatnění vad z vadného plnění se použijí právní předpisy platné a účinné pro vztahy z vadného plnění mezi podnikateli.
  3. Vrácení zboží. Odběratel může odmítnout převzít jakékoli Zboží, které má zjevné vady. V případě výskytu vad na Zboží, za které Dodavatel odpovídá, doručí Odběratel Dodavateli písemné oznámení na e-mailovou adresu support@hola-biolabs.com (dále jen „Oznámení o odmítnutí“) po zjištění vad, a to ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne doručení zboží; po uplynutí této lhůty právo k uplatnění odpovědnosti za vady zaniká. Oznámení o odmítnutí obsahuje všechny potřebné důkazy a zjištění vady.
  4. Oznámení o odmítnutí. Do 20 pracovních dnů od data Oznámení o odmítnutí Dodavatel buď uzná svou odpovědnost za vady a doporučí Odběrateli, aby vadné Zboží vrátil nebo je zlikvidoval, nebo si vyžádá další důkazy ohledně vady, nebo Oznámení na základě dodaných důkazů zamítne. Pokud Dodavatel nijak neinformuje Odběratele do 20 pracovních dnů od data Oznámení o odmítnutí, Odběratel dle vlastního uvážení na vlastní náklady Zboží zlikviduje nebo je vrátí Dodavateli a Dodavatel vrátí Odběrateli bez zbytečného kupní cenu vadného zboží popř. její část.
  5. Vrácení peněz a/nebo výměna. Pokud Odběratel uplatní vady Zboží v souladu s ustanoveními těchto Obchodních podmínek a Dodavatel uzná svou odpovědnost za vady, provede Dodavatel po konzultaci s Odběratelem a po jeho souhlasu zaslání nového Zboží Odběrateli, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od data uznání své odpovědnosti, přičemž náklady na dopravu nese Dodavatel, nebo Dodavatel vrátí Odběrateli bez zbytečného kupní cenu vadného zboží, popř. její část.
  6. V případě zamítnutí důvodů Oznámení o odmítnutí má Dodavatel povinnost zdůvodnění zamítnutí objasnit. Odběratel má právo na základě takového objasnění přednést nové důkazy a Dodavatel má povinnost nového přezkoumání Oznámení odmítnutí.
  7. V případě, že si Dodavatel vyžádal další důkazy ohledně vady či zamítl Oznámení o odmítnutí a Odběratel tyto důkazy nedodá do 20 pracovních dnů od vyžádání či Oznámení o odmítnutí, Oznámení o odmítnutí se považuje za finálně vyřízené a má se za to, že Zboží vady nemá a nemělo.
  8. Pokud si vyžádá Dodavatel vrácení Zboží, ponese náklady na přepravu zpět k Dodavateli, pokud není dohodnuto jinak. Veškeré náklady v souvislosti s oprávněným vrácením zboží vzniklé v zemi Dodavatele hradí Dodavatel.
  9. Na všechny vady způsobené nepřesností při manipulaci nebo používání Zboží mimo podmínky či příbalovou informaci stanovené Dodavatelem se odpovědnost za vady Dodavatele nevztahuje.
  10. Případné vady Zboží nezbavují Odběratele povinnosti zaplatit Dodavateli kupní cenu za toto Zboží.
 7. RŮZNÉ
  1. Sledovatelnost. Odběratel souhlasí s dodržováním požadavků Dodavatele na dohled po uvedení na trh a s dodržováním požadavků na tzv. vigilanci. To znamená, že v případě změny čísla Zboží a/nebo šarže bude Odběratel používat systém, který zajistí prokazatelný řetězec sledovatelnosti k číslům šarží Dodavatele. Odběratel se zavazuje vést záznamy o místě určení všech Produktů zakoupených od Dodavatele a hlásit zpětně veškeré stížnosti nebo incidenty, na kterých se podílelo Zboží Dodavatele. V případě oprávněného důvodu je Odběratel na žádost Dodavatele povinen informovat o místě Zboží. V případě stažení Zboží z trhu je Odběratel povinen postupovat v souladu s pokyny Dodavatele.
  2. Odmítne-li nebo nepřevezme-li Odběratel jakoukoliv písemnost, považuje se taková písemnost za doručenou třetím dnem ode dne jejího odeslání.
  3. Má-li Odběratel plnit svůj dluh vzniklý na základě příslušné smlouvy, započte se takové plnění nejprve na náklady již k uplatnění dluhu určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu. Odběratel není oprávněn určit, že plní nejprve na jistinu.
  4. Je-li Odběratel povinen plnit dluh z několika závazků vzniklých na příslušné smlouvy, započte se plnění nejprve na dluh, o jehož splnění byl již Odběratel upomenut, jinak na plnění dluhu nejméně zajištěného.
  5. Na náhradu škody a/nebo smluvní pokuty se placení Odběratele započte až po splnění závazku, jehož porušením povinnost k náhradě škody a/nebo k placení smluvní pokuty vznikla.
  6. Odběratel akceptací těchto Obchodních podmínek potvrzuje, že tyto Obchodní podmínky řádně prostudoval, neobsahují pro něj jakákoliv neočekávatelná ustanovení a jako takové je bez výhrad přijímá.
  7. Vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro řešení veškerých soudních sporů vzniklých mezi Dodavatelem a Odběratelem je dána pravomoc obecných soudů České republiky. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Dodavatele. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.
  8. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Pokud vztah založený předmětnou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Dodavatel a Odběratel sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  9. Individuální ujednání odchylná od těchto Obchodních podmínek musí být učiněna v písemné formě.
  10. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.
  11. Tyto obchodní podmínky jsou účinné a závazné pro smluvní vztahy uzavírané ode dne 1.12.2022 Tyto Obchodní podmínky jsou rovněž zveřejněny na internetové adrese Dodavatele https://www.hola-biolabs.com/cs/terms-and-conditions a nahrazují předchozí obchodní podmínky Dodavatele. Dodavatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu průběžně měnit.