Hola BiolabsRezervovat termín
Hola Biolabs

GDPR

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR)


Vážení, tato informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů pacienta/klienta (subjektu údajů), včetně zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu), správcem těchto údajů. Kontaktní údaje správce: Hola Biolabs s.r.o., Bezručova 17a, 602 00 Brno, tel.: 703 621 191, email: info@hola-biolabs.com, web: www.hola-biolabs.com (dále jen správce) Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Drápal Jan, pověřenec pro ochranu osobních údajů, tel.: 703 621 191, email: info@hola-biolabs.com Účel zpracování: · poskytování zdravotních služeb · zákonná povinnost poskytování informací (zdravotní pojišťovny, zdravotní registry apod.) · poskytování služeb na základě smlouvy · bezpečnost pacienta Právní základ zpracování: · splnění právní povinnosti · oprávněné zájmy a obhajoba právních nároků Hola Biolabs · souhlas subjektu údajů · splnění smlouvy se subjektem údajů · ochrana životně důležitých zájmů subjektu · splnění úkolu ve veřejném zájmu · veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví · vědecký výzkum, statistické účely. V souvislosti se zákonnou povinností poskytování zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi/klientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče. Rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Touto je zejména - zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. Dalším účelem zpracování osobních údajů je oblast vědy a výzkumu. Právním důvodem zpracování je buď plnění právní povinnosti (např. povinnosti správce při provádění klinického hodnocení léčiv) nebo souhlas (např. dobrovolník zařazený do výzkumné studie). Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám ukládá právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Z toho, mimo jiné, vyplývá nutnost poskytovat Vaše osobní údaje při vykazování hrazené zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a plnění dalších zákonných povinností (např. daňové a účetní povinnosti, hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem). Vaše osobní údaje poskytujeme pouze oprávněným subjektům a institucím a pouze v případech, kdy pro to existuje právní důvod, tj. zejména je-li to uloženo právním předpisem, nebo jste k tomu dal(a) svůj souhlas. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou zavázány k mlčenlivosti a k ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu získání údajů, které bezprostředně souvisí s Vaší identifikací a zdravotním stavem tak, aby Vám mohla být poskytnuta správná a komplexní zdravotní péče. Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života. Doba uložení osobních údajů: Doba nezbytně nutná pro naplnění příslušných účelů zpracování, nevyplývá-li z příslušného právního předpisu nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu doba delší. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, kterou stanoví právní předpisy, případně Váš souhlas. Dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta/klienta, stanoví vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují dobu, po kterou je nutno písemnosti o poskytnutí zdravotní péče archivovat. Práva subjektu údajů: Ø Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů - tj. získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, a je-li tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu.